Skip to main content

Privacy policy

Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van de hier beschreven gegevens is SUFINA (BV), met maatschappelijke zetel te Vredestraat 49/1 8790 Waregem, West-Vlaanderen, België. Wij verbinden ons zich ertoe uw privacy te eerbiedigen en deze privacyverklaring legt uit hoe zij dit wil doen. Door gebruik van de website van de Onderneming en mededeling van persoonsgegevens gaat u akkoord met gebruik van uw gegevens door de Onderneming in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van de Onderneming, kunt u ons e-mailen op info@sufina.be.

Verzameling van gegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die bezoekers van onze website specifiek en vrijwillig verstrekken. Wij verzamelen slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres van bezoekers van onze website, meestal in het kader van een informatieverzoek betreffende onze Onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot persberichten of nieuwsbrieven van onze Onderneming. Het is ons beleid om de door ons verzamelde persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn om te antwoorden op de vraag van een bezoeker.

Bezoekers hebben ook de mogelijkheid om middels onze website een e-mail te versturen. Hun berichten zullen hun schermnaam en e-mailadres bevatten, evenals alle bijkomende gegevens die de bezoeker in het bericht opneemt. Omdat we onze website ook voor rekrutering gebruiken, kan een bezoek aan onze website er ook toe leiden dat een bezoeker een cv naar een persoon binnen de Onderneming verstuurt.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij willen middels onze website geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen, tenzij dit wettelijk verplicht is voor rekruteringsdoeleinden.

Wat zijn gevoelige persoonsgegevens? Hieronder vallen gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of andere gelijksoortige overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksueel leven of strafblad.

Wij raden u aan geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken. Indien u ons desalniettemin om welke reden dan ook gevoelige persoonsgegevens wenst te verstrekken, geschiedt dit met uw uitdrukkelijke toestemming dat wij deze gegevens gebruiken op de in deze privacyverklaring vermelde manieren.

Gebruik van gegevens

U kan ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken in de volgende gevallen (deze opsomming is niet exhaustief):

  • abonneren op onze persberichten en/of nieuwsberichten,
  • mededeling van CV’s of informatie over werkverleden,
  • ons contacteren voor meer informatie over de Onderneming of haar activiteiten, of
  • inschrijven voor evenementen.

Persoonsgegevens die wij middels onze website ontvangen gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens werden medegedeeld, zoals vermeld op het moment dat deze gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders vermeld op het moment van de verzameling.

Wij zullen alle praktische inspanningen leveren om overmatige of irrelevante verzameling van persoonsgegevens te vermijden. Indien een bezoeker van onze website meent dat deze overmatig gegevens verzamelt, moedigen wij deze bezoeker aan zijn/haar bezwaren kenbaar te maken.

Behalve wanneer bezoekers er uitdrukkelijk voor kiezen om niet-verplichte persberichten, nieuwsberichten of ander specifiek marketingmateriaal te ontvangen, zullen wij persoonsgegevens die middels onze website worden verzameld niet gebruiken om ongevraagde marketingactiviteiten te faciliteren.

Cookies en logbestand

Op sommige pagina’s van onze website kunnen cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies? Het zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen om een meer gepersonaliseerde website-ervaring te bieden. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om registratie-informatie op te slaan in een deel van de site zodat een bezoeker deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren bij volgende bezoeken aan dat deel.

Het is het beleid van de Onderneming om cookies te gebruiken om het navigeren op onze website voor bezoekers te vergemakkelijken en om efficiënte registratieprocedures mogelijk te maken. Indien u bezorgd bent over cookies, laten de meeste browsers toe om cookies te weigeren. In principe kan een bezoeker een cookie weigeren en toch volledig door onze website navigeren. Wij wijzen u er echter op dat sommige functionaliteiten niet meer bruikbaar zijn na het weigeren van cookies.

Om onze website goed te beheren, kunnen wij informatie anoniem registreren op onze computersystemen, en categorieën van bezoekers identificeren aan de hand van zaken zoals domeinen en browsertypes. Deze statistieken worden op een geaggregeerde manier gerapporteerd aan onze webmasters om ervoor te zorgen dat onze website de beste web-ervaring biedt voor bezoekers en een effectieve informatiebron is.

Vandaag worden enkel de volgende cookies gebruikt:

  • een functionele cookie die uw akkoord met onze cookie-aanpak opslaat (door bij de eerste toegang tot onze website te klikken op ‘ik ga akkoord’ in de blauwe banner), en
  • analytische cookies die statistische gegevens genereren over hoe bezoekers onze website gebruiken (afhankelijk van het type cookie, verloopt dit na 1 dag of 24 maanden).

Derden

Wij weten dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen zolang deze onder onze hoede is. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde dienstverleners die informatie verwerken namens de Onderneming, met inbegrip van leveranciers van informatietechnologie, identiteitsbeheer, hosting en beheer van websites, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

Als gevolg hiervan bestaat de mogelijkheid dat uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het land waar u zich bevindt. Dit omvat landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens. Door persoonsgegevens te verstrekken aan deze website, geeft de bezoeker expliciet toestemming voor de overdracht van deze gegevens voor de vervulling van zijn/haar vrijwillige verzoeken.

De onderneming mag uw persoonsgegevens bekendmaken aan ordehandhavers, regelgevende of andere overheidsinstanties of aan andere derde partijen zoals vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens worden voor het overige niet gedeeld met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders vermeld op het moment van verzameling. Als er een geval is waarbij dergelijke gegevens kunnen worden gedeeld, zal de bezoeker vooraf om toestemming worden gevraagd.

Snelkoppelingen naar derde partijen

Er zijn verschillende plaatsen op onze website die koppelen naar andere websites die niet door ons worden gecontroleerd en waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Wanneer u doorkoppelt naar deze websites, is deze privacyverklaring niet langer van toepassing. We raden bezoekers aan om het privacybeleid van elke website te bekijken voor enige persoonsgegevens vrij te geven.

Bewaring van gegevens

Contactinformatie over bezoekers (zoals informatie gegenereerd via registratie voor het ontvangen van informatie over de onderneming zoals persberichten, nieuwsberichten, enz.) wordt bewaard zolang de informatie nodig is om het contactverzoek volledig uit te voeren of tot een gebruiker de onderneming verzoekt om die informatie te verwijderen.

Mailinglijstinformatie en e-mail worden slechts bewaard voor de periode die redelijk wordt geacht om de verzoeken van de bezoeker te vergemakkelijken. CV’s worden verwijderd wanneer ze niet langer in overweging worden genomen of wanneer ze als verouderd worden beschouwd.

Keuzes

Het staat u vrij ons al dan niet middels onze website persoonsgegevens mede te delen. Indien u zich wil afmelden van mailinglijsten of andere inschrijvingen, zullen wij op het desbetreffende gedeelte van onze website mededelen hoe u dit kan doen. U kan ook steeds een bericht sturen naar info@sufina.be.

Toegang, rechtzetting, recht om te worden vergeten & intrekking van toestemming

Elke bezoeker heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die hij middels onze website aan ons heeft verstrekt ten einde eventuele onjuistheden te identificeren en te verbeteren.

De bezoeker kan zijn persoonsgegevens bijwerken door terug te keren naar het registratieproces. Vragen over de juistheid van persoonsgegevens die eerder via onze website aan de Onderneming werden verstrekt of verzoeken om verouderde persoonsgegevens te verwijderen, moeten worden gericht aan info@sufina.be

Wanneer wij persoonsgegevens bewaren, zullen wij enkel de persoonsgegevens bewaren die de bezoeker heeft verstrekt en bevestigd. Wij waarborgen noch bewaken evenwel de blijvende juistheid van deze persoonsgegevens. Wanneer wij vernemen dat de persoonsgegevens die middels onze website werden verzameld niet langer juist zijn, zullen wij, indien praktisch mogelijk, de nodige verbeteringen aanbrengen aan de hand van gegevens die door een geauthentificeerde bezoeker worden verstrekt.

Wanneer een geauthentificeerde bezoeker ons hierom verzoekt en dit praktisch mogelijk is, zullen wij persoonsgegevens verwijderen.

Wanneer een bezoeker persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in overeenstemming met deze privacyverklaring, kan hij/zij zijn/haar toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar info@sufina.be. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan het rechtmatig karakter van vroegere verwerkingsactiviteiten tot op het moment van de intrekking.

Beveiliging

Wij hebben algemeen aanvaarde standaarden van technologische en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel van de Onderneming krijgt toegang tot persoonsgegevens, en deze medewerkers hebben zich ertoe verbonden de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren.

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of aan te passen. De ingangsdatum wordt aan het begin van deze verklaring vermeld.

Gegevensbescherming

Meer informatie betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u ook op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).